نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

30 %

Contrastive Analysis Applied Linguistics and Language Study

روش تدریس و زبان‌شناسی

Prof Carl James

30 %

The Study of Language 7th

روش تدریس و زبان‌شناسی

George Yule

30 %

(جورج یول)Pragmatics

روش تدریس و زبان‌شناسی

George Yule

30 %

(کوک)Applied Linguistics

روش تدریس و زبان‌شناسی

Guy Cook

40 %

A Guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS

روش تدریس و زبان‌شناسی

Jenifer Larson-Hall

20 %

A Sample Text For Translation (برگی برای ترجمه)

روش تدریس و زبان‌شناسی

دکتر حجت صیحانی

20 %

A Textbook of Translation

روش تدریس و زبان‌شناسی

Peter Newmark